Zasady rekrutacji do PZSP LEGIONOWO na rok szkolny 2024/2025

I.         Podstawa prawna

•          Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.);

•          Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431);

•          Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

II.        Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025

TECHNIK INFORMATYK

UCZYMY SIĘ:

•          montować oraz eksploatować komputer i urządzenia peryferyjne

•          projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe, administrować tymi sieciami

•          projektować bazy danych i administrować bazami danych

•          tworzyć strony www i aplikacje internetowe

•          administrować tymi stronami i aplikacjami

PRAKTYKI MAMY W:

•          działach IT instytucji publicznych

•          firmach zajmujących się sprzedażą i serwisem komputerów

•          firmach tworzących programy komputerowe

W PRZYSZŁOŚCI PRACOWAĆ MOŻEMY W:

•          urzędach administracji publicznej

•          działach IT firm

•          firmach z branży IT

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

UCZYMY SIĘ:

•          organizować montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

•          wykonywać montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

•          konserwować oraz naprawiać urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

•          kontrolować pracę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

•          sporządzać kosztorys oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRAKTYKI MAMY W:

•          przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej

•          przedsiębiorstwach wykonujących zadania doradztwa i nadzoru technicznego oraz przygotowania robót montażowych

W PRZYSZŁOŚCI PRACOWAĆ MOŻEMY W:

•          przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów OZE

•          przedsiębiorstwach wykonujących zadania doradztwa i nadzoru technicznego oraz przygotowania robót montażowych

•          przedsiębiorstwach z branży OZE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

UCZYMY SIĘ:

•          organizować działalność turystyczną

•          organizować imprezy i usługi turystyczne

•          obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych

•          rozliczać imprezy i usługi turystyczne

PRAKTYKI MAMY W:

•          w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją turystki

•          ośrodkach informacji turystycznej

•          instytucjach zajmujących się promocją turystyki

•          biurach podróży

•          hotelach

W PRZYSZŁOŚCI PRACOWAĆ MOŻEMY W:

•          w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją turystyki

•          ośrodkach informacji turystycznej

•          instytucjach zajmujących się promocją turystyki

•          biurach podróży

•          hotelach

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UCZYMY SIĘ:

•          oceniać jakość żywności

•          sposobów jej przechowywania

•          sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

•          planować i oceniać żywienie

•          organizować produkcję gastronomiczną

•          planować i realizować usługi gastronomiczne

PRAKTYKI MAMY W:

•          restauracjach

•          punktach gastronomicznych

•          restauracjach hotelowych

W PRZYSZŁOŚCI PRACOWAĆ MOŻEMY W:

•          punktach gastronomicznych

•          restauracjach

III.      Wymagane dokumenty

1.         Wydrukowany wniosek na formularzu z systemu rekrutacji elektronicznej o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego.

2.         Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.         Dwa aktualne podpisane zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

4.            Przy składaniu kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty, osoby które zostały zwolnione z obowiązku przystąpienia do ww. egzaminu zobowiązane są do przedłożenia kserokopii „Decyzji o zwolnieniu z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty wydanego przez Dyrektora OKE”.

5. Kandydaci do szkoły branżowej I stopnia – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (wystawia lekarz pediatra).

IV.      Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji uczniów

1.         W postępowaniu rekrutacyjnym do technikum oraz szkoły branżowej I stopnia, terminy przeprowadzania postępowania, w tym terminy składania dokumentów, określa Mazowiecki Kurator Oświaty.

2.         O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej mają prawo ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i w przewidzianym przepisami terminie złożą wymagane dokumenty.

3.         Rekrutacja do szkoły jest prowadzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły, z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

4.         Kandydaci do PZSP w Legionowie mogą składać dokumenty do oddziałów klas pierwszych o następujących kierunkach kształcenia:

*          1TI – technik informatyk – język angielski i język niemiecki – rozszerzenie – biznes
i zarządzanie

*          1 TE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – język angielski i język niemiecki – rozszerzenie – biznes i zarządzanie

*          1 TT – technik organizacji turystyki – język angielski i język niemiecki – rozszerzenie – język angielski

*          1 TG – technik żywienia i usług gastronomicznych – język angielski i język niemiecki – rozszerzenie – język angielski

*          1 F – szkoła branżowa I stopnia – język angielski

5.         Deklarując wybór oddziału kandydat akceptuje przewidziane dla niego rozszerzenia podstawy programowej.

6.         W każdym oddziale pierwszym językiem obcym jest język angielski

7.         Kandydaci do oddziału klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły wniosek wydrukowany z Systemu wspomagania rekrutacji oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w przewidzianych przepisami terminach.

8.         Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i co najmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów lub kandydata pełnoletniego.

9.         Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

10.       Wyniki rekrutacji ogłaszane są zgodnie z terminem ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

11.       Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami szkoły, w szczególności ze Statutem Szkoły, a z chwilą przyjęcia do placówki do przestrzegania ich zapisów.

V.        Kryteria rekrutacji

1.         O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2.         O przyjęciu kandydatów do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

3.         W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4.         W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po etapie opisanym w punkcie 4 lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:

•          wielodzietność rodziny kandydata;

•          niepełnosprawność kandydata;

•          niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

•          niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

•          niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

•          samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

•          objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5.         Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ww. kryteriów są:

1)         Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia – Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2)         Wielodzietność rodziny kandydata – Pisemne oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata

3)         Niepełnosprawność kandydata – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

4)         Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)

5)         Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)

6)         Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)

7)         Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – Dokument potwierdzający prawdziwość sytuacji – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicami.

8)         Objęcie kandydata pieczą zastępczą – Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1426 ze zm.)

7.         Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego dokumentu zgodnie z art. 76a § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) odpisu lub wyciągu z dokumentu.

8.         Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 17 ze zm.) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność mojego oświadczenia.

9.         O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy lub niebędącego obywatelem Polski decyduje dyrektor szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2301), w miarę wolnych miejsc w PZSP Legionowo.

10.       Uczeń, o którym mowa w pkt 9 jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 672 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1326 t.j.).

11.       W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do PZSP w Legionowie, a w przypadku braku dokumentów uprawniających do zastosowania kryterium pierwszeństwa przy równorzędnej liczbie punktów u kandydatów spowoduje nieuwzględnienie tych uprawnień w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.       O przyjęciu kandydata decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

VI.      Zasady przyznawania punktów w rekrutacji

1.         Komisja rekrutacyjna nie może przyznać kandydatowi innej liczby punktów niż określonej w przepisach.

2.         W pierwszym etapie rekrutacyjnym obowiązuje następująca punktacja:

1)         Procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z:

•          Języka polskiego – mnoży się przez 0,35

•          Matematyki – mnoży się przez 0,35

•          Języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

2)         Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów:

•          w klasie 1 ti- informatyka i fizyka

•          w klasie 1 te – fizyka i geografia

•          w klasie 1 tt – język angielski i geografia

•          w klasie 1tg – język angielski i chemia

Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przelicza się na punkty:

•          celujący – przyznaje się 18 punktów;

•          bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów;

•          dobry – przyznaje się 14 punktów;

•          dostateczny – przyznaje się 8 punktów;

•          dopuszczający – przyznaje się 2 punkty.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 72.

3.         Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 7 pkt.

4.         Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się dodatkowe punkty:

1)         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b)         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c)         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

2)         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a)         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b)         tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c)         tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów;

3)         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b)         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c)         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d)        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e)         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f)         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

4)         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a)         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b)         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c)         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

d)        tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów.

5)         uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)         międzynarodowym – 4 punkty,

b)         krajowym – 3 punkty,

c)         wojewódzkim – 2 punkty,

d)        powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.         W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

6.         W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

1)         języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

•          celującym – przyznaje się po 35 punktów;

•          bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów;

•          dobrym – przyznaje się po 25 punktów;

•          dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;

•          dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)         języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

•          celującym – przyznaje się 30 punktów;

•          bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów;

•          dobrym – przyznaje się 20 punktów;

•          dostatecznym – przyznaje się 10 punktów;

•          dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

7.         W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 6 pkt 1 i 2.

VII.     Zadania Komisji Rekrutacyjnej i tryb odwoławczy od ustaleń Komisji Rekrutacyjnej

1.         Dyrektor szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły. Wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2.         Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

3.         Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)         weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach;

b)         sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym;

c)         sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

d)        sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

e)         sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

f)         sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

g)         sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili.

4.         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za ustalenie harmonogramu prac komisji.

5.         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

6.         Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

7.         Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

8.         Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9.         Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:

a)         datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;

b)         imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego;

10.       Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

11.       Do protokołów postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w punkcie 10 załącza się:

a)         listy kandydatów;

b)         informacje o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego.

12.       Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).

13.       Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZSP Legionowo.

14.       Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

15.       Decyzję o przyjęciu kandydata do PZSP Legionowo podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna.

16.       W terminie do dnia 29 lipca 2024 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

17.       Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.       Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

19.       Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

VIII.   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025:

1.         Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna):

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r., do godz.15.00;

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r., do godz. 15.00

2.         Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w szkole pierwszego wyboru)

Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem.

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r., do godz. 15.00

3.         Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 lipca 2024 r.

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym do 1 sierpnia 2024 r.

4.         Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez Starostę Powiatu Legionowskiego wskazanych w oświadczeniach (zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe)

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 lipca 2024 r.

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym do 6 sierpnia 2024 r.

5.         Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym 8 sierpnia 2024 r.

6.         Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30×42 mm.).

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r., do godz. 15.00

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym od 8 sierpnia 2024 r. do 12 sierpnia 2024 r., do godziny 12.00

7.         Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25 lipca 2024 r., do godz. 14.00

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym 12 sierpnia 2024 r., do godz. 15.00

8.         Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25 lipca 2024 r.

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym 12 sierpnia 2024 r.

9.         Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 26 lipca 2024 r.

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym do 13 sierpnia 2024 r.

10.       Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

•          Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 29 lipca 2024 r.

•          Termin w postępowaniu uzupełniającym do 16 sierpnia 2024 r.

11.       Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

•          do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.       Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej       

•          do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.       Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

•          do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

IX.      Uwagi końcowe

1.         Rekrutacja do PZSP w Legionowie w roku szkolnym 2024/2025 będzie odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego (adres strony naboru dla kandydata: https://warszawa.edu.com.pl).

2.         Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest wyłącznie w formie papierowej.

3.         Wniosek do rekrutacji uzupełniającej należy pobrać w sekretariacie szkoły

4.         O przyjęciu ucznia do szkoły po zakończeniu rekrutacji do klas pierwszych decyduje dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Skip to content