Kierunki kształcenia

TECHNIKUM

technik organizacji turystyki

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Oddziały wielozawodowe – zawody:

kucharz

sprzedawca

elektromechanik pojazdów samochodowych

elektryk

fryzjer

mechanik pojazdów samochodowych

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Jest to szkoła kształcąca uczniów w wybranym przez nich zawodzie zakwalifikowanym do szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez ucznia zakładzie na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a uczniem (pracownik młodociany). Umowę tą uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Raz w roku szkolnym przez okres 4 tygodni uczniowie uczą się na kursie wyłącznie przedmiotów zawodowych.

Skip to content