RADA RODZICÓW

Konto Rady Rodziców do wpłat:

Bank Spółdzielczy 15 8013 0006 2001 0000 0143 0001

RADA RODZICÓW

Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego  w Legionowie

w roku szkolnym 2023/2024

przewodnicząca – pani Wioletta Murza

z-ca przewodniczącej – pani Michał Margis

skarbnik – pani Aleksandra Myszorek

Plan pracy Rady Rodziców

Lp

Zadanie

Sprawy organizacyjne

1, Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców
2. Zorganizowanie pierwszego zebrania Rady Rodziców
3. Opracowanie planu pracy RR
4. Opracowanie planu finansowego RR
5. Bieżący nadzór nad gospodarką finansową RR

Kontakty z ogółem rodziców

6. Przekazywanie materiałów dotyczących RR na stronę internetową
7. Relacje z ustaleń RR na zebraniach klasowych

Działalność bieżąca

8. Przedstawianie opinii i problemów zgłaszanych przez rodziców Dyrekcji i RP
9. Pozyskiwanie środków na zaplanowane działania
10. Reprezentowanie ogółu rodziców w kontaktach zewnętrznych z władzami oświatowymi, władzami powiatu i partnerami

Współpraca z dyrektorem i RP

11. Udział w posiedzeniach RP
12. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły
13. Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
14. Przedstawianie RR uchwal RP
15. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych
16. Promocja szkoły

Udział w organizacji życia społeczności uczniowskiej

17. Dofinansowanie i współudział w organizacji uroczystości szkolnych
18. Inne cele wg bieżących potrzeb
Skip to content