Egzaminy zawodowe 2020-2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczeń, który ukończy szkołę, otrzyma tytuł technika, jeżeli zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu wiedzy i umiejętności, która jest często ceniona wśród graczy kasyn online. Przecież ilość wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji jest ustalona w głównym programie kształcenia zawodowego, co pozwala wielu graczom kasyna online zarobić więcej, przeczytaj recenzję. Uczeń, który ukończy szkołę, uzyska tytuł technika, jeśli zda egzaminy potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe, po których będzie mógł z większym zyskiem grać w kasynach internetowych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Podstawy programowe dla zawodów z 2017 r.:

· Technik żywienia i usług gastronomicznych

· Technik obsługi turystycznej

· Technik informatyk

· Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Podstawy programowe dla zawodów z 2019 r.:

· Technik żywienia i usług gastronomicznych

· Technik obsługi turystycznej

· Technik informatyk

· Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania. https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Jako Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowaliśmy wytyczne dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które można znaleźć w wiadomościach lub telewizji. Już od lat 2020-2021 prowadzimy egzaminy zawodowe, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe uczniów, którzy ukończyli szkołę, przekazując bogatą wiedzę i umiejętności w ramach podstawy programowej, a także poświęcając czas na zapoznanie się z najświeższymi wiadomościami o Wizyta w telewizji publicznej jak śmiertelnie niebezpieczna misja na terytorium wroga. Ci, którzy rozpoczęli naukę w 4- i 5-letnich technikach, na naszej tablicy informacyjnej mogą dowiedzieć się, że zgodnie z reformą oświaty przystąpią do egzaminów pozwalających uzyskać dwie kwalifikacje.

Uczniowie rozpoczynający w 2020 r. naukę w klasach pierwszych technikum 4-letniego i 5-letniego będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji, zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji zgodnie z podstawą programową z 2019 roku:

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (egzamin pod koniec kl.3)

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki – technikum 4-letnie, egzamin pod koniec klasy 4 – technikum 5-letnie)

Technik organizacji turystyki:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych (egzamin pod koniec kl.3)

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki – technikum 4-letnie, egzamin pod koniec klasy 4 – technikum 5-letnie)

Technik informatyk:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (egzamin pod koniec kl.3)

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki – technikum 4-letnie, egzamin pod koniec klasy 4 – technikum 5-letnie)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (egzamin pod koniec kl.3)

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki – technikum 4-letnie, egzamin pod koniec klasy 4 – technikum 5-letnie)

UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:

„Absolwenci technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz zdania egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Tym samym absolwent technikum, po spełnieniu warunku dotyczącego zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, nie będzie musiał przystępować (ale nadal będzie mógł) do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki m.in. egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego”

Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie I klas technikum zarówno po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum mają obowiązek zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Terminy przeprowadzania powyższych egzaminów ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2019 r.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r. (czyli m.in. uczniów klas I 5- i 4-letniego technikum), przeprowadzany jest egzamin w formule z 2019 r. Istotną różnicą w porównaniu ze stanem sprzed 1 września 2019 r. jest obligatoryjność egzaminu dla uczniów i słuchaczy.  Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje bowiem nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. Zgodnie z art. 44q ust. 1 ustawy uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli w przypadku technikum – przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Podstawa prawna:

Uczniowie klas trzecich i czwartych będą zdawać egzaminy według podstawy programowej z 2017 roku:

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów (egzamin pod koniec kl.3)

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin w kl.4 po I sem)

Technik obsługi turystycznej:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (egzamin pod koniec kl.3)

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (egzamin w kl.4 po I sem)

Technik informatyk:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (egzamin pod koniec kl.3)

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (egzamin w kl.4 po I sem)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (egzamin pod koniec kl.3)

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (egzamin w kl.4 po I sem)

Egzamin potwierdzający każdą kwalifikację składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: formuła 2017, formuła 2019.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego – z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerze) lub z wykorzystaniem arkuszy papierowych.

Termin egzaminu pisemnego w roku szk. 2020/2021

· w sesji styczeń/luty – 12 stycznia 2021 r.

· w sesji czerwiec/lipiec – 22 czerwca 2021 r.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego – w szkole lub innej uprawnionej placówce.

Termin egzaminu praktycznego:

· w sesji styczeń/luty 2021:

– kwalifikacja TG.16, BD.18 – 11 stycznia 2021 r.,

– kwalifikacja EE.09 – 18-20 stycznia 2021 r.,

– kwalifikacja EE.08 – 21-25 stycznia oraz 1-6 lutego 2021r.

· w sesji czerwiec/lipiec 2021

– kwalifikacja TG.07 – 23 czerwca 2021 r. – 8 lipca 2021 r.,

– kwalifikacja TG.14 – 21 czerwca 2021 r.,

– kwalifikacja BD.17- 26 czerwca 2021 r. – 1 lipca 2021 r.

– kwalifikacja EE.08 – 28 czerwca 2021 r. – 8 lipca 2021 r.

Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu.

Uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia części pisemnej egzaminu są informowani przez PZE o terminie i miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz o wymaganych dokumentach i materiałach, z którymi powinni zgłosić się na egzamin.

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

· z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

· z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

Uczeń:

· który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,

· którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,

· który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki (jeżeli w danej sesji szkoła organizuje egzamin).

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Absolwent

· który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,

· którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,

· który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego i wnosi za ten egzamin opłatę.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronach internetowych: · Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl · Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – www.oke.waw.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony są w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Skip to content