INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PZSP

Przypominamy, że kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie w celu potwierdzenia woli nauki proszeni są o dostarczenie do 27 lipca br. do godziny 15:00 następujących dokumentów:

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

2 podpisane zdjęcia legitymacyjne

karta zdrowia

(uczniowie szkoły branżowej I stopnia) zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie

jeżeli zostały wydane: opinia PPP, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia nauki w szkole branżowej I stopnia nie ukończyli 15 lat zobowiązani są dostarczyć do szkoły opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

Skip to content