Historia

Rok 2006 – przynosi obchody 40-lecia Szkoły

Obchody 40-lecia rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia   w kościele parafialnym. Po uroczystości w kościele zaproszeni goście oraz pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przenieśli się do budynku szkoły. W uroczystościach poza władzami powiatu legionowskiego i miasta Legionowa wzięła udział grupa młodzieży wraz z opiekunami z ukraińskiej miejscowości Kosów. Ich występ uświetnił naszą uroczystość.

W okresie powojennym Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała we wrześniu 1966r. Tradycje szkolnictwa zawodowego na terenie Legionowa sięgają okresu międzywojennego, bowiem w 1931r. powstała prywatna trzyoddziałowa Średnia Szkoła Handlowa, którą w 1932r. przeniesiono do budynku przy ul. Kopernika 18, siedziby powojennej szkoły zasadniczej do roku 1992, od 1938r. placówką tą – już jako Gminnym Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim kierował Jerzy Siwiński, obecny patron Zespołu Szkół Zawodowych.

Główną siedzibą powołanej do życia placówki stał się budynek przy ul. Kopernika 16, który opuściło liceum ogólnokształcące. W następnych latach szkoła funkcjonowała w różnych obiektach na terenie Legionowa. Zajęcia szkolne odbywały się w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 3, w pomieszczeniach po starej poczcie przy ul. Kopernika 21,w budynku przy ul.  Broniewskiego 6,w ZSTiT „Aviotex”.

Kolejne dyrekcje podejmowały starania zmierzające do rozpoczęcia budowy nowej szkoły u zbiegu ulic Mickiewicza i Kazimierza Wielkiego, lecz ciągle brakowało środków, by zainaugurować tę inwestycję. Władze miasta postanowiły będący w trakcie rozbudowy budynek przedszkola przystosować do celów szkoły zasadniczej. 1września 1992r. rozpoczęliśmy naukę w obecnej siedzibie szkoły przy ulicy Targowej 73A. Nie jest to rozwiązanie, które w pełni zaspokaja potrzeby naszej placówki, ale przy systemie dwuzmianowym umożliwia jej sprawne funkcjonowanie.

W chwili otwarcia placówki 1 września 1966r. naukę rozpoczęło 135 uczniów na kierunkach: gospodarstwo domowe i zbiorowe oraz magazynier, dwa lata później powstał nowy kierunek: krawiectwo odzieży damskiej lekkiej i ciężkiej, a w roku szkolnym 1969/70 sprzedawca. W czerwcu 1969r. opuścili szkołę pierwsi absolwenci:60-ciu z kierunku gastronomicznego i 32-u magazynierów. W roku szkolnym 1973/74 powołano nowe kierunki: bieliźniarz i dziewiarz maszynowo-ręczny.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska lokalnego zorganizowano kształcenie młodzieży w klasach wielozawodowych. Po jedenastu latach kształcenia kadr dla gastronomii w czerwcu 1977r. opuszczają szkołę ostatni absolwenci w zawodzie kelner i kucharz (obecnie tylko nauczani w oddziale wielozawodowym).

1 września 1966r. zatrudnionych było oprócz dyrektora 7 nauczycieli, obecnie w Zespole Szkół Zawodowych zatrudnionych jest 29 pedagogów.

Dyrektorzy:

Od 1966r. –  Józef Matuszewski

      1968r. – Kazimierz Kowalski

      1975r. – Elżbieta Czerwonka

      1976r – Maksymilian Krawczak

      1987r. – Krystyna Łabarzewska

      1998r. – Wioletta Wuszt

      2015r. – Dorota Kurowska

      2019r. – Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

Funkcje wicedyrektorów pełnili:

Jadwiga Wojtkowska

Maksymilian Krawczak

Elżbieta Czerwonka

Helena Pawłowska

Wioletta Wuszt

Renata Tomaszewska

Agnieszka Budna

Monika Kozłowska

Agnieszka Błachocińska

Aktualnie: Anna Jarzębowska

Kierownicy kształcenia zawodowego:

Teresa Kazbieruk

Janina Fiodorow

Bolesław Ułanowski

Zdzisław Mielczarek

Maria Małek

Wioletta Wuszt

Bożena Pietrzykowska

Anna Górnicka

Mirosław Sieradzki

Iwona Lewandowska

Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

Aktualnie: Anna Skorupska

Pracę dydaktyczno-wychowawczą wzbogacają organizacje szkolne. Najaktywniejszą organizacją jest Samorząd szkolny, który inspiruje różne działania społeczności uczniowskiej np. opieka nad zwierzętami w okolicznym schronisku, przeprowadzanie zbiórek na cele charytatywne, organizowanie dyskotek .Od ponad 30-stu lat działa Koło PCK. Od 4 lat istnieje Grupa Turystyki Ekstremalnej 73A, która umożliwia młodzieży atrakcyjnie i ciekawie spędzać czas poza zajęciami lekcyjnymi. Od 2 lat istnieje  Klub Europejski.

Co roku są organizowane wycieczki krajoznawczo-turystyczne, niewiele już zakątków naszego kraju pozostało, których historii i piękna krajobrazowego nasi uczniowie nie poznali. Młodzież uczestniczyła w rajdzie Szlakiem Piastów Śląskich, obecnie rokrocznie bierze udział w Rajdzie „Palmiry”.

Całokształt naszej pracy rejestruje Kronika Szkoły prowadzona przez uczniów pod kierunkiem p. Marii Ler.

Staramy się przekazywać i utrwalać tradycje szkoły. Służyły temu zorganizowane w 1991r. obchody.

25-lecia istnienia placówki, które zainspirowały młodzież, dyrekcję, nauczycieli i rodziców do starania się o nadanie szkole imienia Jerzego Siwińskiego, dyrektora szkoły handlowej w latach 1938-44 mieszczącej się w tym samym budynku, w którym 30 lat temu została zorganizowana Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Przez cztery lata przygotowań do tej uroczystości poznaliśmy sylwetkę patrona i jego konspiracyjną działalność w czasie okupacji. Nawiązaliśmy bliski kontakt z  rodziną Siwińskich, z nauczycielami   i uczniami szkoły, którą kierował patron .Szczególnie często kontaktowaliśmy się z nauczycielką Tajnego Gimnazjum p. Wandą Tomczyńską, która uczestniczyła w  spotkaniu  z  młodzieżą w 1994r. podczas patriotycznej uroczystości pod hasłem „Spotkanie pokoleń”. W spotkaniach z młodzieżą uczestniczyli członkowie rodziny: córka Halina i synowie Andrzej i Włodzimierz. Nawiązaliśmy serdeczne kontakty z uczniami i  absolwentami Tajnego  Gimnazjum:  p. Bronisławą   Mazur, p. Barbarą   Rykaczewską, p.  Andrzejem  Paszkowskim, p. Wiesławem Budkiewiczem i innymi.
Uroczystość nadania szkole imienia Jerzego Siwińskiego odbyła się 22 kwietnia 1995r.Ku czci patrona została wmurowana tablica pamiątkowa. Dzień imienin patrona stał się Świętem Szkoły, które po raz pierwszy obchodziliśmy 23 kwietnia 1996r. w sposób szczególnie uroczysty.

W roku szkolnym 1993/94  Uchwałą Rady  Miejskiej w Legionowie powołano Zespół Szkół Zawodowych, w ramach tej placówki działała Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca magazynier. Od roku szkolnego 1995/96 uruchomiono nowy kierunek w Liceum Zawodowym pracownik administracyjno-biurowy. W roku szkolnym 1997/98 powołano nowy typ szkoły – Liceum Handlowe w zawodzie technik handlowiec. Od roku szkolnego 1999/2000 utworzono nowy typ szkoły Liceum Techniczne o kierunku ekonomiczno-administracyjnym. Obecnie utworzono Liceum Profilowane oraz Technikum Hotelarskie.

Szkoła dysponuje pracownią komputerową, w której młodzież zdobywa wiedzę z zakresu informatyki zgodnie z wymaganiami programu i tendencjami kształcenia europejskiego (łącze internetowe), pracownię maszynopisania, pracownię chemiczno-fizyczną.
Od września 2003r. pieczę nad naszą placówką objął Powiat Legionowski.  Wraz  z  tą zmianą,  nasza szkoła  nosi nazwę  Powiatowego  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego.
Analizując dokładniej dzieje szkoły zauważyliśmy fakt, że nasi absolwenci przysyłają do nas własne dzieci, by tu właśnie zdobywały wykształcenie w wybranych zawodach.

Skip to content