Zasady i regulamin rekrutacji

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych 
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jerzego Siwińskiego 

w Legionowie 
na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431);
 • Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

I.Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
 4. członkowie Komisji potwierdzają dane wprowadzane przez kandydatów do elektronicznego systemu szkolnej rekrutacji;
 5. zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na określone kierunki w poszczególnych typach szkół;
 6. dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie;
 7. rozpatruje ewentualne odwołania rodziców.

II.Wymagane dokumenty

 1. Wydrukowany wniosek na formularzu z systemu rekrutacji elektronicznej o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego.  
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
 4. Kartę zdrowia wydaną przez pielęgniarkę w szkole podstawowej,
 5. Jeżeli zostały wydane: opinia PPP, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. Kandydaci do  technikum mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 7. Skierowania do lekarza medycyny pracy otrzymują kandydaci  zakwalifikowani do technikum po dostarczeniu oryginałów niezbędnych dokumentów. Badania medycyny pracy będą organizowane przez szkołę i odbędą się w budynku szkoły. Jeżeli ktoś nie będzie mógł wykonać tych badan w wyznaczonym terminie, musi je zrobić we własnym zakresie i na własny koszt.

WYDRUKOWANY, PODPISANY ORAZ ZESKANOWANY WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW MOGĄ BYĆ PRZESŁANE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES sekretariat@pzsplegionowo.pl,

III.Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji

Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00

1. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.

2. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:

· osobiście:

· wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,

· inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

· przez system,

· przez e-mail – wyślij ich skan na adres e-mail wskazany przez szkołę, który znajdziesz na jej stronie internetowej.

Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

samodzielnie wprowadź do systemu:

· oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

· informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

· zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

· innych wymaganych dokumentów.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,

2. wprowadź do wniosku nowe informacje,

3. ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz w szkole złożyć oryginał:

· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

[!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

[!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.

Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez e-mail wskazany przez szkołę przez Internet. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 31 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

9 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11 sierpnia do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

IV.Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

 1. Komisja rekrutacyjna nie może przyznać kandydatowi innej liczby punktów niż określonej w przepisach.
 2. W pierwszym etapie rekrutacyjnym obowiązuje następująca punktacja: 
 3. Procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z:

Języka polskiego – mnoży się przez 0,35

Matematyki – mnoży się przez 0,35

Języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów:

w klasie 1 tt – język angielski, geografia

w klasie 1 tg – język angielski, chemia

w klasie 1 ti – informatyka, fizyka

w klasie 1 te – fizyka, informatyka

Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przelicza się na punkty:

celujący – przyznaje się 18 punktów;

bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów;

dobry – przyznaje się 14 punktów;

dostateczny – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczający – przyznaje się 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 7 pkt.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się dodatkowe punkty:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty,

b) krajowym -3 punkty,

c) wojewódzkim -2 punkty,

d) powiatowym -1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 35 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się 30 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów;
 • dobrym – przyznaje się 20 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

Postanowienia końcowe

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Skip to content