Uwaga pracodawcy i młodociani pracownicy.

Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się komunikat, informujący m.in. o przywróceniu od 30 listopada 2020r. praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w TYM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW: „Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 30 listopada 2020 r. przywrócony został obowiązek świadczenia pracy w celu nauki zawodu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że pracownicy młodociani świadczą pracę we wszystkie wolne dni od nauki w szkole – w tym nauki w formie nauczania zdalnego, z zachowanie pięciodniowego tygodnia pracy. Przypominamy, że:

·         Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego do 16 lat nie może bowiem przekraczać 6 godzin, zaś w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę.

·         Do czasu pracy wlicza się czas nauki w pełnym wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych i to niezależnie od tego, czy odbywa się w formie stacjonarnej w szkole, czy w formie nauczania zdalnego.

·         Gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany zapewnić mu przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, która wliczana jest do czasu pracy.

·         Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Pragnę podkreślić, iż zmiana stanowiska MEN, to przede wszystkim efekt energicznych działań podejmowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz zrzeszone  Izby Rzemieślnicze i Cechy.

LINK DO KOMUNIKATU:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r
Skip to content