UWAGA MATURZYŚCI

Wytyczne odnośnie egzaminu maturalnego 2020 r.  

 1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Własnym długopisem zdający potwierdza swoją obecność na wykazie
 6. Każdorazowo przed korzystaniem ze słownika/ków należy dezynfekować ręce płynem z dozownika 
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  
 9. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. W czasie przerwy należy opuścić budynek szkoły. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
 10.  Uwaga! Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.   
 12. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 13.   Zdający, (jak i członkowie zespołu nadzorującego) mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu. 
 14.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

 UWAGA !!!Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

Dodatkowe informacje dla zdających: 

 1. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 
 2. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 3. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie

         Bezwzględnie należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy stosować się do zaleceń i poleceń osób wyznaczonych w szkole do obsługi egzaminu, wykonywać wszystkie czynności przed i po egzaminie bez przestojów i chodzenia po terenie szkoły. 

 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 Zdający oczekują na instrukcje przewodniczącego komisji. 

Skip to content