Uwaga absolwenci – abolicja maturalna

Informacja o abolicji maturalnej w zakresie egzaminu ustnego oraz obowiązku zdawania jednego przedmiotu dodatkowego i wynikającej z tego faktu możliwości ubiegania się o świadectwo dojrzałości przez absolwentów z lat 2016-2020.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję:

Abolicja maturalna w zakresie egzaminu ustnego oraz obowiązku zdawania jednego przedmiotu dodatkowego dotyczy:

  • wszystkich tegorocznych absolwentów
  • absolwentów z ubiegłych lat, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie lub z wybranych przedmiotów,
  • w tym absolwentów, którzy nie dostali świadectwa dojrzałości, ponieważ w latach 2016-2020:

                  1. nie zdali egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo
                  2. nie przystąpili do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
                      na poziomie rozszerzonym

§ 11kzm. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent składa do dyrektora OKE w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Wniosek zawiera Załącznik 31 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. ( Do pobrania w wersji edytowalnej na stronie OKE lub CKE)

Skip to content