Szkolny konkurs na najlepszego ucznia – sportowca

                         

Drodzy uczniowie,                              

Zapraszamy  do udziału w szkolnym konkursie :

„Na NAJLEPSZEGO UCZNIA – SPORTOWCA”

Pragniemy, zachęcić Was do doskonalenia umiejętności sportowych, do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy z edukacji.

Wierzymy, że w wśród Was są uczniowie, którzy zasługują na tytuł Ucznia-Sportowca

Serdecznie zapraszamy do udziału ! Powodzenia !

REGULAMIN NA NAJLEPSZEGO UCZNIA-SPORTOWCA

Regulamin konkursu na najlepszego ucznia – sportowca  PZSP w Legionowie

CELE KONKURSU

• popularyzacja sportu w szkole i środowisku

• zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych

• wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów – sportowców szkoły

• zachęcenie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy

TERMIN

• cały rok szkolny

 ODPOWIEDZIALNY

• nauczyciele w-f 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wybór najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców. Tytuł Sportowca Szkoły przyznaje szkoła na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego rada pedagogiczna szkoły.

Laureaci otrzymują statuetkę Sportowca Szkoły, dyplom i nagrodę rzeczową.

 PUNKTACJA

A)  PUNKTACJA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (udział w Igrzyskach Sportowych)

Za reprezentowanie klasy w zawodach szkolnych :  5 punktów

Za reprezentowanie szkoły w mistrzostwach:

Powiatu: 10 punktów

Międzypowiatowych: 15 punktów

Wojewódzkich: 20 punktów

Dodatkowo za 3 najważniejsze lokaty zajęte indywidualnie oraz drużynowo, podczas zawodów wszystkich szczebli:

I miejsce:  5 punktów

II miejsce: 3 punkty

III miejsce: 2 punkty

B)  PUNKTACJA ZA NAUKĘ I ZACHOWANIE za średnią ocen ze wszystkich przedmiotów:

1. wyższa niż 5,00 : 6 punktów

2. 5,00 – 4,755 punktów

3. 4,74 – 4,50 : 4 punkty

4. 4,49 – 4,00 : 3 punkty

5. 3,99 – 3,50 : 2 punkty

6. 3,49 – 3,00 : 1 punkt

7. 2,99 – 2,50 : 0,5 punkta

•  za zachowanie:

 1. wzorowe : 6 punktów

 2. bardzo dobre5 punktów

 3. dobre : 4 punkty

C)   ZA UDZIAŁ W INNYCH IMPREZACH SPORTOWYCH 

• za ustanowienie rekordu szkoły  10 punktów

• za reprezentowanie szkoły w pokazach tanecznych, sportowych 5 punktów

D) PUNKTACJA DRUŻYNOWA

• każdy zawodnik drużyny otrzymuje punkty jak za indywidualny udział w zawodach (miejsce drużyny decyduje o liczbie punktów) np. I miejsce w powiecie w piłce nożnej 10 pkt. + 5 pkt.  = 15 punktów dla ucznia   

• zawodnicy rezerwowi (z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów) otrzymują połowę punktów

E) STRATY PUNKTOWE

1.Uczeń traci taką ilość punktów, jaką mógłby zdobyć za zajęcie I miejsca w zawodach, w których nie wziął udziału z własnej winy – bez usprawiedliwienia rodziców (opiekunów),

2. Jeśli w/w sytuacja powtórzy się trzykrotnie, uczeń zostaje wykreślony z konkursu

3. Uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy dobrego zachowania

4. Za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usuniętyz konkursu (decyzję podejmuje opiekun drużyny w porozumieniu z dyrektorem szkoły).

5. Uczeń który  na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę z zachowania niższą niż dobra zostaje wykreślony z  konkursu.

ZAPRASZAMY!

Skip to content