Regulamin rekrutacji

„Widerstand – ein europäisches Ideal?! Auseinandersetzung mit Orten der Erinnerung bzw. Gedenkstätten als zentrale Ereignisse des Widerstands in der polnischen und deutschen Geschichte“ (Ruch oporu – europejski ideał?! – konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych w projekcie pt. „Widerstand – ein europäisches Ideal?! Auseinandersetzung mit Orten der Erinnerung bzw. Gedenkstätten als zentrale Ereignisse des Widerstands in der polnischen und deutschen Geschichte“, (Ruch oporu – europejski ideał?! – konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii), realizowanego w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus +, akcji kluczowej – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, typu akcji – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  2016-1-DE03-KA219-023071_2, z dnia 8 listopada 2016 roku podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Projekcie – oznacza to projekt pt. „Widerstand – ein europäisches Ideal?! Auseinandersetzung mit Orten der Erinnerung bzw. Gedenkstätten als zentrale Ereignisse des Widerstands in der polnischen und deutschen Geschichte“, (Ruch oporu – europejski ideał?! – konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii) realizowany w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus +, akcja kluczowa – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, typ akcji – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

2) Realizatorze – oznacza to Beneficjenta projektu, tj. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego.

3) Beneficjencie Ostatecznym – oznacza to ucznia, który po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym regulaminie został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie.

4) Rodzicu – oznacza to rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ubiegającego się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

 1. Realizacja projektu trwa od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
 2. Projekt realizowany jest przez dwie szkoły: Boerde Berufskolleg Kreis Soest w Niemczech, szkołę koordynującą i Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, szkołę partnerską.
 3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu legionowskiego i powiatu Soest i jest skierowany do uczniów I i II klas technikum PZSP w Legionowie i szkoły Boerde – Berufskolleg.
 4. Biuro projektu zlokalizowane jest w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie pryz ul. Targowej 73a. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej szkoły partnerskiej www.pzsplegionowo.edupage.org oraz na stronie internetowej szkoły koordynującej http://boerde-berufskolleg.de.
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Koszty jego realizacji pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

§ 2. Cel projektu i formy wsparcia

 1. Głównymi celami projektu są:
 • zorganizowanie czterech krótkoterminowych wymian polsko – niemieckich młodzieży, dwóch w Polsce (Legionowo, Warszawa, Gdańsk) i dwóch w Niemczech (Soest, Dortmund, Berlin)
 • skonfrontowanie uczniów z miejscami pamięci w Polsce i w Niemczech i tym samym uczenie historii „na dotyk” czyli historii zawsze żywej zapisanej w pomnikach i miejscach pamięci,
 • stworzenie audycji radiowej na temat odwiedzonych miejsc,
 • podniesienie motywacji uczniów do nauki przedmiotów humanistycznych i języków obcych a tym samym ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki,
 • zwrócenie uwagi młodzieży na znaczenie miejsc pamięci w ich przyszłej pracy –  młodzież niemiecka zostanie zapoznana z elementami pedagogiki miejsc pamięci a młodzież polska samodzielnie zaplanuje wycieczkę do Warszawy oraz zwróci uwagę na bazę turystyczną przy odwiedzanych miejscach,
 • poznanie rówieśników z innego kraju, ich stylu życia i problemów dnia codziennego oraz nawiązanie znajomości pomiędzy młodzieżą i podtrzymywanie ich również po zakończeniu projektu,
 • rozwijanie umiejętności stosowania technologii informatycznych.
 1. Projekt będzie realizowany podczas działań projektowych:

1) zajęć przygotowujących  beneficjentów ostatecznych do krótkoterminowych spotkań polsko – niemieckich, podczas których młodzież otrzyma zadania, zapozna się z miejscami, które będzie zwiedzać w Niemczech i w Polsce, będzie uczyć się języka, nawiąże kontakt z kolegami z Niemiec,

2) czterech krótkoterminowych wymian młodzieży dwóch w Polsce i dwóch w Niemczech; podczas wspólnych spotkań młodzież zwiedzi miejsca pamięci w Warszawie (miejsca związane z powstaniem warszawskim i powstaniem w getcie, Pawiak, Stare Miasto), w Gdańsku – Europejskie Centrum Solidarności; w Dortmundzie – byłe więzienie gestapo, i w Berlinie – Muzeum Topografii Terroru, Muzeum Muru Berlińskiego,

3) zajęć podsumowujących spotkania, podczas których stworzona zostanie audycja radiowa na temat odwiedzonych miejsc,

 1. Działania projektowe (zajęcia przygotowujące i podsumowujące oraz krótkoterminowe wymiany) będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, przedstawionym przez Koordynatora Projektu.
 2. Projekt jest podzielony na cztery części. Poszczególne części projektu będą trwały w następujących terminach:
 • I część – od 3 listopada 2016 do 30 kwietnia 2017. W marcu 2017 roku odbędzie się spotkanie młodzieży w Niemczech,
 • II część – od 1 maja 2017 do 30 października 2017. We wrześniu 2017 roku obędzie się spotkanie w Polsce,
 • III część – od 1 listopada 2017 do 30 kwietnia 2018. W marcu 2018 roku odbędzie się spotkanie w Niemczech,
 • IV część – od 1 maja 2018 do 31 sierpnia 2018. W maju odbędzie się spotkanie w Polsce.
 1. Krótkoterminowe wyjazdy do Niemiec i Gdańska są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów kolejowych i autobusowych, ubezpieczenia i utrzymania (noclegi, posiłki). Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.
 2. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko 20 uczniów, dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

§ 3. Zasady rekrutacji i kryteria udziału w projekcie      

 1. Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i prowadzona będzie w dwóch terminach:
 • do 20 grudnia 2016 roku.
 • do 30 października 2017 roku
 1. Rekrutacja będzie przebiegała  z zachowaniem zasady równości szans w tym równości płci i jednakowego dostępu.
 2. Do udziału w projekcie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, uprawnieni są uczniowie, którzy wyrazili (w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni) chęć uczestnictwa w projekcie i którzy spełniają następujące kryteria:
 3. Kryteria formalne:

1) posiadają status ucznia szkoły Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,

2) są uczniami Technikum.

Kryteria dodatkowe:

1) stosunek do obowiązków szkolnych (0-5 pkt),

2) oceny z języków obcych (0-4 pkt),

 • 1 pkt – średnia ocen z języka angielskiego i niemieckiego za ostatnie półrocze wynosi 2,5
 • 2 pkt – średnia ocen z języka angielskiego i niemieckiego za ostatnie półrocze wynosi 3,0
 • 3 pkt – średnia ocen z języka angielskiego i niemieckiego za ostatnie półrocze wynosi 4,0
 • 4 pkt – średnia ocen z języka angielskiego i niemieckiego za ostatnie półrocze wynosi 5,0

3) frekwencja na zajęciach szkolnych (0-4 pkt),

 • 1 pkt – frekwencja za ostatnie półrocze wyniosła 70%
 • 2 pkt – frekwencja za ostatnie półrocze wyniosła 80%
 • 3 pkt – frekwencja za ostatnie półrocze wyniosła 90%
 • 4 pkt – frekwencja za ostatnie półrocze wyniosła 100%

4) status ekonomiczny ucznia (0-3 pkt),

5) chęć udziału w alternatywnych formach kształcenia (0-3 pkt),

6) zaangażowanie w życie szkoły (0-3 pkt),

7) spełnienie wymogów formalnych (0-1 pkt).

 1. W przypadku otrzymania zerowej ilości punktów za stosunek do obowiązków szkolnych, średnią ocen z języków obcych i frekwencję zgłoszenie ucznia zostanie odrzucone.
 2. Rekrutacja podzielona zostanie na następujące etapy:

1) kampania informacyjna – organizacja spotkań informacyjno – promocyjnych dla uczniów i rodziców, informacja na stronie internetowej Placówki https://pzsplegionowo.edupage.org,

2) wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego,

3) weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną (Koordynator projektu, Dyrektor Placówki), złożonych dokumentów oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych. Dyrektor szkoły dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników,

4) decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy zakwalifikowanych w siedzibie Szkoły,

5) w przypadku większej liczby zgłoszeń będzie wzięta pod uwagę suma punktów wg kryteriów dodatkowych – § 3, pkt 4,

6) w sytuacji braku zainteresowania udziałem w projekcie okres trwania procesu rekrutacyjnego zostanie przedłużony i zintensyfikowany, poprzez organizacje spotkań indywidualnych z nauczycielem języków obcych, na których przedstawione zostaną korzyści związane z udziałem w projekcie.

 1. Stworzona zostanie również lista rezerwowa, która zapewni udział zakładanej liczby uczniów. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej do projektu zakwalifikowana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, oprócz podpisania niniejszego regulaminu jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu.
 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. Realizator projektu oraz Szkoła zapewnią poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).

§ 4. Obowiązki i prawa uczestników

 1. Uczeń, który został zakwalifikowany do projektu zobowiązuje się do:

1) przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,

2) wzięcia udziału w dwóch częściach projektu – w krótkoterminowej wymianie w Niemczech i w Polsce,

3) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do krótkoterminowych wymian,

4) aktywnej pracy przy tworzeniu audycji radiowej o odwiedzonych miejscach w Polsce i w Niemczech i udziału w jej publicznej prezentacji,

5) promowania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

6) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu w czasie jego trwania i na jego zakończenie,

7) złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

8) bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie.

 1. Beneficjent ostateczny w zakresie realizacji celów, o których mowa w § 2 ust. 1 ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowujących i podsumowujących oraz w dwóch wymianach polsko – niemieckich,  jednej w Niemczech i jednej w Polsce.

§ 5. Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych). Ponadto wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej.
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.
 4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
 5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz mienie i wyposażenie miejsca, w których przebywa.
 9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubione lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 10. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek wykonania prezentacji na temat zadany przez koordynatora oraz współtworzenia audycji radiowej na temat odwiedzonych miejsc związanych z historią.

§ 6. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji na zajęciach przygotowujących i podsumowujących  oraz  współtworzenia audycji radiowej o odwiedzonych miejscach.
 2. W przypadku przekroczenia 20% nieusprawiedliwionych nieobecności oraz niewykonania powierzonych zadań (prace przy audycji), organizator projektu zastrzega sobie prawo wykreślenia uczestnika z listy uczestników.
 3. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach przygotowujących i podsumowujących nastąpi poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia lub dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności np. zwolnienia lekarskiego.
 4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Beneficjenta z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego zasad niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego.
 5. Skreślony zostanie również uczestnik z wysoką absencją szkolną, poniżej 70 %.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu tj. 1 września 2016 roku.
 4. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu

 

……………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis ucznia/rodzica)

Skip to content