Praca – robotnik do pracy lekkiej

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie zatrudni pracownika
na stanowisko robotnika do pracy lekkiej

Miejsce pracy – Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego 05-120 Legionowo, ul. Targowa 73A

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. umiejętność i doświadczenie w wykonywaniu drobnych pracy remontowych, ogólnobudowlanych, hydraulicznych itp.,

Wykształcenie: podstawowe

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista

Przewidywany zakres czynności:

 1. dbanie o porządek na terenie Zespołu,
 2. sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu
  oraz nad urządzeniami instalacyjnymi,
 3. usuwanie awarii i usterek,
 4. wykonywanie napraw i drobnych prac remontowych w Zespole,
 5. wykonywanie okresowej konserwacji (np. malowanie),
 6. wydawanie i przyjmowanie kluczy,
 7. wykonywanie prac sezonowych: dbanie o tereny wokół budynku Zespołu, usuwanie śniegu itp.,
 8. udzielanie pomocy przy pracach wymagających większej siły fizycznej,
 9. wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Zespołu.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Klauzula informacyjna (w załączeniu do podpisu).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopie świadectw pracy poświadczone własnoręcznie za zgodność
  z oryginałem.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączeniu).

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego, ul. Targowa 73 A, 05-120 Legionowo w terminie do 12 listopada 2021 r. w godzinach 8.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Targowa 73A, 05-120 Legionowo (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do szkoły).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Dokumenty pozostałych kandydatów nieodebrane do dnia 31.10.2021 r. zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoba do kontaktu: Anna Nowalska tel. (22) 774-28-72

Skip to content