Praca – kierownik gospodarczy

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie zatrudni pracownika na stanowisko kierownika gospodarczego

Miejsce pracy – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego 05-120 Legionowo, ul. Targowa 73A

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Rodzaj umowy – umowa na czas określony na zastępstwo za nieobecnego pracownika

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:

a) studia wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 lata stażu pracy,

b) szkoła średnia o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 lat stażu pracy,

4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

5) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

6) umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych, sprawne poruszanie się w sieci Internet,

7) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu działania, w tym:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

d) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

e) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

g) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy w zakresie wykonywanych obowiązków,

8) prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Wymagania dodatkowe:

1) Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

2) Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista.

3) Bardzo dobre zdolności organizacyjne.

Przewidywany zakres czynności:

1) Kierowanie czynnościami związanymi z funkcjonowaniem placówki w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych.

2) Kierowanie pracą pracowników obsługi oraz nadzór nad jej wykonaniem w celu utrzymania ładu, porządku, czystości, bezpieczeństwa w budynku szkoły i jej otoczeniu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń i pracy szkoły.

3) Zaopatrywanie szkoły w środki czystości, artykuły biurowe, odzież ochronną dla pracowników, druki, sprzęt, pomoce naukowe, inne artykuły i przedmioty na potrzeby szkoły.

4) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (składanie wyjaśnień w sprawie różnic stwierdzonych w trakcie inwentaryzacji), cechowanie sprzętu, pomocy naukowych i innych rzeczy oraz przekazywanie ich do użytkowania.

5) Sporządzanie rachunków z rachunku dochodów własnych.

6) Organizacja przetargów na prace remontowe w szkole.

7) Współpraca z dyrektorem w zakresie remontów i napraw.

8) Ewidencjonowanie i opisywanie faktur.

9) Współpraca i dokonywanie rozliczeń finansowych z Głównym Księgowym.

10) Przygotowanie zapotrzebowania na środki z wydatków rzeczowych na tydzień przed rozpoczęciem każdego miesiąca.

11) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

12) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z klauzulą informacyjną (w załączeniu do podpisu).

2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).

3) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończonych kursach).

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączeniu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika gospodarczego” należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego, ul. Targowa 73 A, 05-120 Legionowo w terminie do 31 lipca 2019 r. w godzinach 8.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Targowa 73A

05-120 Legionowo (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do szkoły).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym poinformujemy telefonicznie.

załączniki:

Kierownik gospodarczy – na zastępstwo

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Kwestionariusz_kandydata

Oświadczenie

Skip to content