Ogłoszenie – praca!!!

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie zatrudni pracownika na stanowisko sekretarka

 

Miejsce pracy – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
05-120 Legionowo, ul. Targowa 73A

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Rodzaj umowy –  umowa na czas określony na 3 miesiące z możliwością dalszego przedłużenia

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • spełnienie warunków w zakresie wykształcenia: średnie,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych, sprawne poruszanie się w sieci Internet,

Wymagania dodatkowe:

 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista.
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne.

Przewidywany zakres czynności:

 • prowadzenie całokształtu spraw biurowych związanych z pracą szkoły zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”,
 • odbieranie poczty szkolnej e-mail i obsługa połączeń telefonicznych,
 • prowadzenie dokumentacji uczniów:
 1. księgi uczniów,
 2. teczki uczniów,
 3. wypisywanie arkuszy ocen,
 • prowadzenie kasy,
 • prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania, przechowywanie druków i pieczęci,
 • wystawianie legitymacji szkolnych uczniom oraz zaświadczeń (prowadzenie rejestru),
 • zamawianie legitymacji dla nauczycieli,
 • sporządzanie sprawozdań SIO,
 • prowadzenie archiwum,
 • obsługa gości i dbanie o estetyczny wygląd sekretariatu,
 • obsługa korespondencji w zakresie administracyjno-gospodarczym (przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty oraz segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie szkoły),
 • drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora nieprzekraczających posiadanych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z klauzulą informacyjną (w załączeniu).
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończonych kursach).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 • Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączeniu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarki” w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego, ul. Targowa 73 A, 05-120 Legionowo
w terminie do 16 grudnia 2018 r. w godzinach 8.30-15.30 lub przesłać pocztą
na adres:

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Targowa 73A

05-120 Legionowo

(przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do szkoły).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym poinformujemy telefonicznie.

załączniki:

Oferta pracy

Klauzula informacyjna do naboru na stanowisko

kwestionariusz o zatrudnienie

oświadczenia przestępstwa umyślne, zdolność do czynności prawnych

Skip to content