O programie

Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

W dniu 13 września br. Starosta Legionowski, Wicestarosta Legionowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisali umowę o dofinansowanie kolejnego projektu społecznego realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Tym razem  udało się pozyskać dofinasowanie na realizację szkoleń i staży zawodowych oraz zdobycie specjalistycznych uprawnień zawodowych przez młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Warto podkreślić, że tylko 15 projektów spośród 50 złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs uzyskało pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i tym samym zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.

Głównym celem, realizowanego od września 2016 roku, projektu pt. „Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” będzie zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kierunku technik informatyk poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz poprawę jakości przygotowania zawodowego w wyniku doposażenia pracowni przedmiotowej odzwierciedlającej naturalne warunki pracy w zawodzie. Cele szczegółowe projektu to:

  • podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu metod spawania i uprawnień elektrycznych,
  • rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, ułatwiających znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez organizację szkoleń miękkich,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców,
  • poprawa warunków kształcenia zawodowego, odzwierciedlającego naturalne warunki pracy, uczniów PZSP w Legionowie poprzez doposażenie Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój potencjału i atrakcyjności szkoły zawodowej jako odpowiedź na nowe uwarunkowania na rynku pracy.

Wartość projektu opiewa na kwotę 604 375 zł z czego wnioskowane dofinansowanie to 543 375 zł, 61 000 zł to wkład własny powiatu.

Dzięki realizacji projektu uczniowie PZSP będą mieli możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach zawodowych z zakresu uprawnień elektrycznych SEP1 (zasady tworzenia sieci i obsługi instalacji i urządzeń) i metod spawania TIG/MAG (TIG dot. spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego , MAG dot. spawania rur i blach ferrytycznych). Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do projektu będą uczestniczyć również w szkoleniach dot. kompetencji interpersonalnych takich jak: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem czy odporność na stres. Umiejętności te są niezwykle istotne na otwartym rynku pracy i dają gwarancję stabilności i ciągłości zatrudnienia. Nabyte podczas szkoleń kompetencje zawodowe i umiejętności interpersonalne uczniowie będą mogli doskonalić podczas 150-godzinnych staży zawodowych zorganizowanych u lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.

Niezwykle istotnym aspektem realizowanego projektu jest również doposażenie Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Powstała w grudniu 2015 roku pracownia odnawialnych źródeł energii, doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia zawodowego dającego możliwość jak najlepszego przygotowania uczniów do zdawania egzaminów z kwalifikacji zawodowych, a w perspektywie wykonywania efektywnej pracy na otwartym rynku pracy.

Sektor energetyczny i sektor IT, zgodnie z dokumentami strategicznymi Województwa Mazowieckiego, są w dzisiejszych czasach obszarami o największych możliwościach rozwoju, dlatego też inwestowanie w kwalifikacje przyszłej kadry jest niezwykle istotne i pożądane, a realizacja projektu z całą pewnością się do tego przyczyni.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Podziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Skip to content