Miejsca pamięci i ich znaczenie w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka

Projekt zakończony

Wraz z naszą szkołą partnerską z Niemiec zakończyliśmy realizację projektu finansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+, akcja 2 „partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”.

Realizacja projektu trwała dwa lata, od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2016 roku, a temat jego brzmiał: „Miejsca pamięci i ich znaczenie w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka”.

Zorganizowaliśmy pięć spotkań polsko – niemieckich, dwa w Niemczech i trzy w Polsce, w których w sumie wzięło udział 76. uczniów. Podczas spotkań odwiedziliśmy wybrane miejsca pamięci związane z historią II wojny światowej i reżimów totalitarnych. W Polsce zwiedziliśmy Warszawę, miejsca związane z powstaniem w getcie warszawskim i z powstaniem warszawskim, Kraków i były obóz koncentracyjny Auschwitz. W Niemczech, miejsca pamięci w Zagłębiu Ruhry i w Berlinie. Szczególne miejsce w naszym projekcie zajmowała postać Janusza Korczaka. Nasi koledzy z Niemiec, z klas o profilu socjalnym przedstawili nam  koncepcję pedagogiczną Starego Doktora a my w rewanżu opracowaliśmy wycieczkę po Warszawie jego śladami.

Po powrocie z krótkoterminowych wymian w Polsce i w Niemczech opracowywaliśmy przewodnik po odwiedzonych miejscach. Wszystkie rezultaty można przeczytać na naszej stronie projektowej pod adresem: http://we-are-europe.info/.

Projekt przyczynił się niewątpliwie do zainteresowania nas historią i rozwinięcia naszych umiejętności językowych. Dał nam również możliwość poznania kolegów z Niemiec. Mieliśmy okazję przekonać się, że pomimo różnych języków ojczystych jakimi się posługujemy na co dzień jesteśmy do siebie bardzo podobni. Zawarte przyjaźnie na pewno będziemy pielęgnować.

Opis projektu

30.04.2014 roku, wraz ze szkołą partnerską Boerde – Berufskolleg w Soest przystąpiliśmy do konkursu wniosków w programie „Erasmus +”  w ramach akcji KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Z przyjemnością zawiadamiamy o naszym wielkim sukcesie. Nasz projekt: „Miejsca pamięci w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka” uzyskał 100 punktów na 100 punktów możliwych i został zaakceptowany do realizacji.

Cele naszego projektu:

Projekt nasz skierowany jest do uczniów technikum z klasami technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk (Polska) oraz uczniów szkoły średniej zawodowej, kształcącej się w dziedzinie wychowania i tematyki socjalnej (Niemcy).

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów  z miejscami pamięci i wspomnień oraz zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych miejsc w ich przyszłej pracy. Młodzież niemiecka, przyszli wychowawcy, asystenci nauczycieli, opiekunowie odkryją znaczenie miejsc pamięci w wychowaniu młodego człowieka i zostaną zapoznani z „pedagogiką miejsc pamięci”. Młodzież polska będzie miała okazję samodzielnie jako przyszli pracownicy branży turystycznej zaplanować wycieczkę, zobaczyć dobre i złe przykłady bazy turystycznej wokół miejsc pamięci i zastanowić się nad empatią, którą powinien się kierować pracownik organizujący ruch turystyczny wokół tych miejsc. Postawione zostanie pytanie o etyczne granice „urynkowienia” miejsca pamięci. Podniesione zostaną tym samym kwalifikacje zawodowe młodzieży i zwiększone możliwości zatrudnienie.

Bardzo ważnym celem projektu jest powtórzenie i poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i literatury, które są zawarte w programach nauczania obu szkół i wymagane podczas egzaminu maturalnego z przedmiotów humanistycznych. Uczniowie podczas czterech krótkotrwałych wymian w obu krajach odwiedzą miejsca związane z II wojną światową i systemami totalitarnymi XX wieku.  Przez osobisty kontakt z miejscami pamięci młodzież będzie miała czas na osobistą refleksję i przeżycie wydarzeń XX wieku. Pedagogika miejsc pamięci nabierze tutaj praktycznego znaczenia.

Podczas poznawania historii nie bez znaczenia jest poznanie historii konkretnych ludzi.
W naszym projekcie uczniowie będą pracować nad postacią Janusza Korczaka (wycieczka po Warszawie śladami Janusza Korczaka, opracowanie jego koncepcji pedagogicznej i zapoznanie się z jego działalnością pedagogiczną i biografią).

Projekt przyczyni się również do rozwinięcia umiejętności językowych uczniów (język angielski i niemiecki). Podczas spotkań projektowych językiem obowiązującym będzie język angielski. Ponadto młodzież będzie nocowała u rodzin i rozmawiała z nimi w języku niemieckim i angielskim. Przyczyni się to do przełamania bariery w mówieniu, jaka często występuje u uczniów szkół  zawodowych. W pracy w branży turystycznej i informatycznej znajomość języka angielskiego jest nie do przecenienia.

Spotkanie i wspólne prace uczniów z Niemiec i z Polski przyczynią się do polepszenia stosunków polsko – niemieckich, zrewidowania uprzedzeń wobec siebie i kształtowania postawy otwartości wobec innych kultur.

Przedłożony projekt będzie jednym z etapów pogłębiania współpracy obu szkół.

Regulamin udziału w projekcie

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu „Miejsca pamięci i ich znaczenie w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus+.

§ 2. Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01-09-2014 do 31-08-2016.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus+.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
 4. W realizacji zadań projektu mogą wziąć udział trzy piętnastoosobowe grupy młodzieży.
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 6. Głównymi celami projektu są:
 • zorganizowanie czterech krótkoterminowych polsko–niemieckich wymian młodzieży,
 • poznanie wybranych miejsc pamięci i odkrycie przez młodzież ich znaczenia w pedagogice i w branży turystycznej,
 • powtórzenie i poszerzenie wiedzy z zakresu historii,
 • rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
 1. Projekt jest realizowany podczas czterech krótkoterminowych wymian grup uczniów, (dwóch w Polsce i dwóch w szkole partnerskiej w Niemczech) oraz podczas spotkań i konsultacji z młodzieżą.
 2. W ramach projektu przewiduje się dwa krótkoterminowe wyjazdy do szkoły partnerskiej w Soest w Niemczech i dwie wizyty partnerów niemieckich w Legionowie.
 3. Krótkoterminowe wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych i kolejowych, ubezpieczenia i utrzymania (noclegi, posiłki). Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.
 4. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko 30 uczniów, dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie trzy razy:
 • we wrześniu 2014 roku,
 • w marcu 2015,
 • w styczniu 2016 roku

przez Zespół Projektowy.

 1. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:
 • p. Joanna Dmoch
 • p. Agnieszka Budna
 1. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie technikum w zawodzie: technik hotelarstwa i żywienia i usług, technik informatyk oraz w szczególnym przypadku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

– motywacja ucznia do udziału w projekcie,

– zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez rok jego realizacji,

– pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział ucznia w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.

§ 4. Zadania uczestników projektu

 1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

– wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział działań w zespole.

 1. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.
 2. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 3. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.
 4. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych wyłącznie pod opieką nauczycieli.

§ 5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

§ 6. Skreślenie z listy uczestników projektu

 1. W razie nie wywiązania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 7. Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkoły partnerskiej)

 1. Aktywny udział w pracach projektowych.
 2. Kultura osobista.
 3. Nienaganna frekwencja na zajęciach w szkole.
 4. Postępy w nauce języka angielskiego lub niemieckiego, komunikatywny stopień znajomości języka.

§ 8. Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych). Ponadto wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej.
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.
 4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
 5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz mienie i wyposażenie miejsca, w których przebywa.
 9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubione lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 10. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek wykonania prezentacji na temat zadany przez koordynatora.
 11. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.

 

Skip to content