KONKURS o rzemiośle dla uczniów Szkoły Branżowej

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O RZEMIOŚLE

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Rzemiośle „Rzemiosło – gwarancją zatrudnienia” jest Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie z siedzibą ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3C lok. 18, 05-120 Legionowo, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000186974 , NIP: 5361022907.

2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej umożliwiającej rejestrację uczestników, dostęp do bazy wiedzy oraz przeprowadzenie testu z natychmiastowym dostępem do wyników.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu na stronie https://konkurs.cechlegionowo.info/

5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

II. Czas trwania Konkursu

Konkurs prowadzony będzie przez 4 dni, 15-18.12.2022r.

III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 12 rok życia.

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

IV. Zasady Konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wpisanie się na listę Uczestników oraz podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu. Wpisując się na listę i podpisując Oświadczenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu karty odpowiedzi.              Oceniana będzie poprawność odpowiedzi. Zasady oceny (punktacja) są następujące:

– za udzielenie poprawnej odpowiedzi 1 pkt.

– pracownik młodociany (umowa zawarta za pośrednictwem Cechu) 1 pkt.

Kryterium rozstrzygające w przypadku równej liczby punktów:

– szybkość odpowiedzi.

3. Do wygrania są nagrody rzeczowe.

4. Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe na podstawie powyższej punktacji.

5. Każdego dnia będzie organizowana jedna edycja Konkursu.

6. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy – liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Nagroda ta przejdzie na poczet innego konkursu organizowanego przez Organizatora w późniejszym terminie, który będzie mógł dowolnie ustalić.

7. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się na ogłoszeniu wyników Konkursu i wyrazić chęć odbioru Nagrody w dniu 20.12.2022 r. w Starostwie w Legionowie Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowych danych, a także.

inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu z zachowaniem kolejności rankingu punktowego.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator, Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: a.smolarekcechlegionowo@gmail.com

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie podatkowym. Ponadto, dane osobowe Uczestników mogą by przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

5. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres podany w punkcie 2 Rozdziału V.

7. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane do biura rachunkowego Administratora, obsługi prawnej bądź do instytucji publicznych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8. Uczestnik biorący udział w konkursie posiada prawo do: wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub tez ograniczenia przetwarzania swoich danych jak również do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Ponadto, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

10. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

11. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź do organizacji międzynarodowych.

VI. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są

– za zajęcie I miejsca Laptop

– za zajęcie II miejsca konsola Nintendo

– za zajęcie III miejsca głośnik bezprzewodowy

– nagrody pocieszenia dla 97 uczestników

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

VII. Wydawanie nagród

1. Nagrody będzie można odebrać w Starostwie w dniu  20.12.2022r.

VIII. Inne postanowienia

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego Uczestników

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu, tj. 15.12.2022 r.

Skip to content