Rekrutacja – Informacja Dyrektora Szkoły

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. J. Siwińskiego w Legionowie  informuje, że:

1. kandydaci zobowiązani są dołączyć do wniosku  ostatnią wydaną opinię/orzeczenie PPP,

2. kandydaci zobowiązani są dołączyć do wniosku aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

3. w przypadku kandydatów mających orzeczenie/opinię PPP o potrzebie nauczania indywidualnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole w pracowniach zawodowych. Przedmioty zawodowe realizowane są w grupach do 16 osób. Uczeń zobowiązany jest także do realizacji u pracodawcy praktyk zawodowych oraz do przystąpienia do egzaminów zawodowych,

4. w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2020 r. kandydaci do  szkoły branżowej  mają obowiązek dostarczyć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w zawodzie u wybranego pracodawcy,

5. do 04 sierpnia  2020 r. kandydaci  do szkoły branżowej mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarza  o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie,

6. w ramach nauki w szkole branżowej uczniowie w każdym roku nauki mają obowiązek odbyć kursy z przedmiotów zawodowych teoretycznych. Kursy te trwają 4 tygodnie i odbywają się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego na terenie Polski. Rodzic jest zobowiązany pokryć koszt dojazdów i pobytu. Szkoła opłaca koszty samego kursu,

7. kandydaci do  technikum mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie,

8. skierowania do lekarza medycyny pracy otrzymują kandydaci  zakwalifikowani do technikum po dostarczeniu oryginałów niezbędnych dokumentów. Badania medycyny pracy będą organizowane przez szkołę i odbędą się w budynku szkoły. Jeżeli ktoś nie będzie mógł wykonać tych badan w wyznaczonym terminie, musi je zrobić we własnym zakresie i na własny koszt,

9. każdy wniosek musi być zweryfikowany przez Komisję Rekrutacyjną. W związku z tym, kandydat jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, opinie, orzeczenie, kartę zdrowia  itd. w formie elektronicznej – skan na adres mailowy szkoły sekretariat@pzsplegionowo.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej. W przypadku konieczności osobistego dostarczenia dokumentów prosimy o telefoniczne umówienie terminu.

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, DzU poz. 1616  § 7 pkt 2.

2.Rozporzadzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, DZU poz. 391

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe, art. 142

4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe, art. 127 ust. 1,4,13

5.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, DZU poz. 1578 6. https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Skip to content