Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

TU MOŻESZ ZROBIĆ BADANIA MEDYCYNY PRACY kliknij tutaj

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Termin

Podgląd oferty edukacyjnej

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl.

27 kwietnia od godz. 9.00

Składanie wniosków o przyjęcie

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych samodzielnie zakładają konta w systemie korzystając
z zakładki „Zgłoś kandydaturę”. Wprowadzają numer PESEL, następnie utworzone przez siebie hasło.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie, wybierają szkoły a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych.

Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

od 10 maja od godz. 10.00

do 18 maja do godz. 15.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodoweotrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę, w której prowadzone jest kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie
w terminie:

od 10 maja do godz. 10.00

do 18 maja do godz. 15.00

Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie:

od 6 lipca od godz. 12.00

do 9 lipca do godz. 16.00

Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do prób sprawności fizycznej w każdej szkole wybranej na liście preferencji, która prowadzi takie oddziały.

od 21 maja do 30 maja

Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują
do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

jęz. hiszpański -24 maja, godz. 14.00

jęz. angielski–25 maja, godz. 15.00

jęz. niemiecki–28 maja, godz. 15.00

jęz. francuski–29 maja, godz. 11.00

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone
w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił (oraz w elektronicznym systemie rekrutacji).

do 11 czerwca do godz. 15.00

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich  zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

terminy ustalone przez szkoły

Zmiana wyboru szkoły/oddziału

Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru,  wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami wszkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

od 15 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich
w pierwszym terminie.

20 – 21 czerwca

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone
w szkołach i w elektronicznym systemie.

 22 czerwca godz. 10.00

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciachodnotowanych na świadectwie.

od 22 czerwca od godz. 12.00

do 27 czerwca do godz. 14.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.

od 22 czerwca od godz. 12.00

do 27 czerwca do godz. 16.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

6 lipca do godz. 12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga!  W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 6 lipca od godz. 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Komisje rekrutacyjne  podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

12 lipca godz.16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie
w elektronicznym systemie.

Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku
o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

od 13 lipca od godz. 8.00

do 16 lipca do godz. 16.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzieotrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

od 13 lipca od godz. 8.00

do 16 lipca do godz. 16.00

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych/sportowych/mistrzostwa sportowego

przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).

od 20 sierpnia  do 23 sierpnia

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej

Wyniki zostaną ogłoszone w szkołach.

24 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

29 sierpnia godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

od 29 sierpnia od godz. 12.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

 

31 sierpnia godz. 12.00

Skip to content