person holding yellow and white labeled bottle

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie zatrudni pracownika na stanowisko sprzątaczka

Miejsce pracy – Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego 05-120 Legionowo, ul. Targowa 73A

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wykształcenie: podstawowe

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,
 3. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

Przewidywany zakres czynności:

 1. utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń i sprzętu zgodnie z wymogami higieny szkolnej,
 2. sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych: wietrzenie pomieszczeń, usuwanie zanieczyszczeń, wycieranie kurzy, podlewanie kwiatów, mycie podłóg, mycie tablic, gaszenie świateł,
 3. sprzątanie okresowe,
 4. porządkowanie szkoły podczas ferii zimowych, wiosennych i letnich,
 5. sprzątanie po przeprowadzeniu remontu,
 6. otwieranie i zamykanie szkoły,
 7. wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych                      przez Dyrektora i kierownika gospodarczego

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Klauzula informacyjna (w załączeniu do podpisu).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopie świadectw pracy poświadczone własnoręcznie za zgodność
  z oryginałem.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączeniu).

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego, ul. Targowa 73 A, 05-120 Legionowo w terminie
do
06 grudnia 2021 r. w godzinach 8.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Targowa 73A, 05-120 Legionowo (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do szkoły).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Dokumenty pozostałych kandydatów nieodebrane do dnia 31.12.2021 r. zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoba do kontaktu: Anna Nowalska tel. (22) 774-28-72

Skip to content