Zasady i regulamin rekrutacji

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych 
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jerzego Siwińskiego 

w Legionowie 
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737);
 • Zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.).

I.Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
 4. członkowie Komisji potwierdzają dane wprowadzane przez kandydatów do elektronicznego systemu szkolnej rekrutacji;
 5. zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na określone kierunki w poszczególnych typach szkół;
 6. dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie;
 7. rozpatruje ewentualne odwołania rodziców.

II.Wymagane dokumenty

 1. Wydrukowany wniosek na formularzu z systemu rekrutacji elektronicznej o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego.  
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
 4. Kartę zdrowia wydaną przez pielęgniarkę w szkole podstawowej,
 5. Jeżeli zostały wydane: opinia PPP, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. Kandydaci do  technikum mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 7. Skierowania do lekarza medycyny pracy otrzymują kandydaci  zakwalifikowani do technikum po dostarczeniu oryginałów niezbędnych dokumentów. Badania medycyny pracy będą organizowane przez szkołę i odbędą się w budynku szkoły. Jeżeli ktoś nie będzie mógł wykonać tych badan w wyznaczonym terminie, musi je zrobić we własnym zakresie i na własny koszt.

WYDRUKOWANY, PODPISANY ORAZ ZESKANOWANY WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW MOGĄ BYĆ PRZESŁANE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES rekrutacja@pzsplegionowo.pl,

III.Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 16 maja 2022 r.do 20 czerwca 2022 r.do godz.15.00 od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.do godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół,
do których kandyduje. Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
w szkole pierwszego wyboru*) Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność
z oryginałem.
od 24 czerwca 2022 r.do 13 lipca 2022 r.do godz. 15.00  ——————————
3.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.
do 13 lipca 2022 r.do 3 sierpnia 2022 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez Prezydenta Miasta Legionowo wskazanych
w oświadczeniach  (zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe)
do 19 lipca 2022 r.do 11 sierpnia 2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły oraz dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30×42 mm.). Kandydat składa wniosek dotyczący wyboru drugiego języka.
od 21 lipca 2022 r.do 27 lipca 2022 r.do godz. 15.00 od 16 sierpnia 2022 r.do 18 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28 lipca 2022 r.do godz. 14.0019 sierpnia 2022 r.do godz. 14.00
8.Poinformowanie przez dyrektoraszkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole28 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r.
9.Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 29 lipca 2022 r.do 22 sierpnia 2022 r.
10.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 2 sierpnia 2022 r.do 23 sierpnia 2022 r.
11.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
13.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

IV.Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2.  O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;

b. niepełnosprawność kandydata;

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

I. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

II. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

III. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

IV. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

W pierwszym etapie rekrutacyjnym obowiązuje następująca punktacja: 

 1. Procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z:

Języka polskiego – mnoży się przez 0,35

Matematyki – mnoży się przez 0,35

Języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów:

w klasie 1 tt – język angielski, geografia

w klasie 1 tg – język angielski, chemia

w klasie 1 ti – informatyka, fizyka

w klasie 1 te – fizyka, informatyka

Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przelicza się na punkty:

celujący – przyznaje się 18 punktów;

bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów;

dobry – przyznaje się 14 punktów;

dostateczny – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczający – przyznaje się 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 7 pkt.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się dodatkowe punkty:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty,

b) krajowym -3 punkty,

c) wojewódzkim -2 punkty,

d) powiatowym -1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

Przeliczanie na punkty osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (zgodnie z § 11bab Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r., poz. 493):

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 35 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów;

dobrym – przyznaje się po 25 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 30 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów;

dobrym – przyznaje się 20 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 10 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

Postanowienia końcowe

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Procedura odwoławcza:

 1. Do 2 sierpnia 2022 r. rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Uzasadnienie zostaje sporządzone w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku, zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania.
Skip to content