Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY:  Rozalia Murza 4 tiep
ZASTĘPCA: Alicja Żochowska 2 fa
OPIEKUN SAMORZĄDU: P. Ewa Siennicka

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2022/2023

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
 • Uświadomienie roli w rodzinie i społeczności lokalnej.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych

 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

Na czym polega samorządność uczniowska?

Samorządność według Słownika Poprawnej Polszczyzny to sposób organizacji i funkcjonowania grupy społecznej, polegający na współdecydowaniu wszystkich członków tej grupy o jej działalności w jakimś zakresie.

Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły, gdyż w myśl Ustawy o systemie oświaty samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Niezależnie od tego jak jesteśmy zaangażowani w życie szkoły – mamy prawo wpływać i w miarę możliwości wpływamy, na to co się dzieje w szkole. Możemy z tego prawa korzystać na różne sposoby:

– pisząc artykuły do gazetki szkolnej;

– organizując szkolne rozgrywki sportowe;

– uczestnicząc w spotkaniach szkolnego koła teatralnego;

– dekorując salę rekreacyjną na określoną uroczystość szkolną czy państwową;

– dbając o porządek w szkole;

– organizując grupy samopomocy uczniowskiej;.

Każde z tych działań jest ważne i wartościowe ponieważ umożliwia nam realizację naszych pasji i zainteresowań.

Rada Samorządu Uczniowskiego, który reprezentujemy ma za zadanie aktywizowanie i angażowanie w różnorodne szkolne i lokalne aktywności jak największej liczby uczniów, informowanie o różnych wydarzeniach, zbieranie pomysłów i podejmowanie nowych inicjatyw. Pomagamy uczniom naszej szkoły odnaleźć swoje miejsce w szkole. Jesteśmy w gotowości rozwiązywać ich problemy, a także problemy dotyczące wszystkich uczniów szkoły.

Samorządność według nas to decydowanie o sobie, swoich sprawach na forum szkoły. To uczniowie decydują, jakimi sprawami będzie zajmował się samorząd szkolny.  Możemy organizować dyskoteki, ale możemy też organizować debaty na tematy dotyczące życia szkolnego, społeczności lokalnej z radnymi, czy organizować spotkania z posłami do parlamentu czy ciekawymi ludźmi. Wywierać wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących, gdyż jesteśmy jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem uczniów szkoły i ich interesów w stosunku do dyrekcji i pracowników szkoły. Współpracuje z innymi członkami szkolnej społeczności dla dobra wspólnoty szkolnej. Jest też kanałem przepływu informacji między uczniami a dyrekcją, nauczycielami i rodzicami, reprezentowanymi przez Radę Rodziców Szkoły.

Samorządność to aktywny udział każdego ucznia w życiu szkoły, wykrycie jego ukrytych twórczych wartości, to przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach życia szkolnego, to także wnioskowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora o zmiany w statucie szkoły dla udoskonalania życia szkolnego.

Czy według Nas samorządność uczniów jest ważna. Uzasadnimy dlaczego?

Uczy po pierwsze aktywności i zaangażowania uczniów w życie społeczne szkoły i jest nadzieja, że ta aktywność zostanie przeniesiona na teren życia rodzinnego, społeczności lokalnej, regionalnej czy państwowej.

Po drugie nie będzie nic o nas bez nas? Tam gdzie nie ma naszej reprezentacji, kto ma się troszczyć o nasze sprawy i czy będzie się troszczył?

Po trzecie daje możliwość spełniania się, jak również pokazania ukrytych twórczych wartości.

Po czwarte staje się strażnikiem, gwarantem i  orędownikiem praw uczniów w szkole.

Po piąte samorządność aktywizuje każdego ucznia do określonego działania w obronie swoich interesów, ale i społeczności uczniowskiej jako całości.

Po szóste samorządność uczy bycia aktywnym, współżycia w grupie społecznej, rozwiązywania problemów i konfliktów oraz  wspierania w sytuacjach trudnych.

Skip to content