REKRUTACJA 2022/2023

Od 16 maja do 20 czerwca 2022 do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:

1. Uczniowie klas ósmych logują się do systemu Vulcan

2. Kandydaci wypełniają wniosek elektroniczny w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie na adres szkoły rekrutacja@pzsplegionowo.pl

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godz. 14:00

Wprowadzanie osiągnięć. Uczniowie klas ósmych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godz. 15:00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

20 lipca 2022 godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy będą wywieszone w placówce szkoły.

Od 21 do 27 lipca 2022 do godz. 15:00

Potwierdzanie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przyszli uczniowie szkoły branżowej I stopnia – zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły.

28 lipca 2022 do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

WAŻNE!!!

Uczniowie, którzy nie ukończyli 15 roku życia  muszą dostarczyć z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej opinię  dotyczącą brak przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od 1 do 3 sierpnia 2022 do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2022

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 16 do 18 sierpnia 2022 do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia 2022 do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Skip to content