Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie zatrudni pracownika na stanowisko psychologa szkolnego

Miejsce pracy – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
05-120 Legionowo, ul. Targowa 73A

Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Rodzaj umowy –  umowa na czas określony do 21.06.2019 r.

Wymagane dokumenty:

  • CV wraz z klauzulą informacyjną (w załączeniu do podpisu).
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
  • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończonych kursach).
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w terminie do 15 marca 2019 r. z dopiskiem „Dotyczy naboru
na stanowisko psychologa” w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w  sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego, ul. Targowa 73 A, 05-120 Legionowo w godzinach 8.30-15.30, przesłać pocztą
na adres: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
ul. Targowa 73A, 05-120 Legionowo (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do szkoły)
lub wysłać na adres e-mail kadry@pzsp.legionowski.pl.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym poinformujemy telefonicznie.

załączniki:

Klauzula informacyjna do naboru na stanowisko

Kwestionariusz_kandydata

ogłoszenie

Skip to content